Dofinansowanie

Darmowe kursy/dofinansowania > Dofinansowanie

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców z sektora MŚP oraz ich pracowników (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek) z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie subregionu Małopolski Zachodniej (powiat wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski).

Dofinansowanie

W ramach projektu Przedsiębiorca otrzymuje 50% dofinansowania (pozostałe 50% Przedsiębiorca pokrywa ze środków własnych – jako tzw. wkład własny).
Dofinansowanie może zostać zwiększone do 80% (wkład własny Przedsiębiorcy wynosi 20%) na wsparcie:
• dla pracowników powyżej 50 roku życia,
• dla pracowników o niskich kwalifikacjach,
• na usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
oraz na usługi rozwojowe dla:
• przedsiębiorstw wysokiego wzrostu lub z branż/sektorów wysokiego wzrostu,
• przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (Andrychów, Olkusz, Chrzanów, Trzebinia, Oświęcim, Wadowice),
• przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju Działania 2.2 PO WER.

BON czyli CO?

Bon rozwojowy – to elektroniczny bon uprawniający Przedsiębiorcę oraz skierowanego przez Przedsiębiorcę Pracownika, do skorzystania z usług rozwojowych w ramach Projektu.
Wartość 1 bonu = 60,00 PLN
Ważność bonu: 6 miesięcy
Limity bonów:
• usługa szkoleniowa – 1 bon/godz. (tj. 60,00 zł/godz.),
• usługa doradczej (coaching, mentoring, doradztwo, facylitacja) – 2 bony/godz. (tj. 120,00 zł/godz.),
• usługa jednorazowa (egzamin) – 1 usługa wyliczana jest według algorytmu – całkowita cena usługi / 60 zł
Dopuszcza się rozliczenie 1 bonem rozwojowym odpowiednio 4, lub 2 godzin szkolenia, w sytuacji kiedy cena za godzinę szkolenia nie będzie większa niż 15 zł lub 30 zł.