Kurs operator maszyn do stabilizacji gruntów

Cena kursu 2250 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Szkolenie operatora maszyn do stabilizacji gruntów obejmujezarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.

Program teoretyczny trwa 52 godziny i zawiera zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), użytkowaniem i obsługą maszyn roboczych, ogólną budową i obsługą maszyn do stabilizacji gruntów oraz technologią robót realizowanych tymi maszynami.

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 14,5 godziny. Podczas tych zajęć uczestnicy szkolenia zdobywają praktyczne umiejętności, takie jak instruktaż wstępny, instruktaż stanowiskowy ogólny, wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia i jazda maszynami do stabilizacji gruntów, jazda maszynami do stabilizacji gruntów i wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia, przygotowanie stanowiska pracy dla maszyn do stabilizacji gruntów, praca maszynami do stabilizacji gruntów, wykonywanie obsługi technicznej w zakresie regulacji i usuwania drobnych niesprawności, zasady przygotowania maszyn do stabilizacji gruntów do transportu oraz sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej.

Organizacja kursu jest dostosowana do potrzeb uczestników i może odbywać się w różnych trybach, takich jak poranny, popołudniowy lub weekendowy. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskim Instytutem Technologicznym. Po zdaniu egzaminu i uzyskaniu pozytywnego wyniku, kursanci otrzymują świadectwo oraz wpis w książce operatora maszyn roboczych potwierdzający ich kwalifikacje.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu operatora maszyn do stabilizacji gruntów. Szkolenie umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy z tymi maszynami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy maszynami do stabilizacji gruntów w różnych warunkach atmosferycznych oraz kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Aby przystąpić do szkolenia, wymagane jest ukończenie 18 lat.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS