Kurs operator pogłębiarki ssące śródlądowe

Cena kursu 2450 zł*

*Cena szkolenia zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do ww. cen należy doliczyć koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień 350 zł.

Opłata za udział w sesji egzaminu poprawkowego wynosi 450 zł.

Terminarz (wszystkie lokalizacje)*

*są to terminy orientacyjne/proponowane – mogą ulec zmianie ze względu na wytyczne Instytutu.
Kwiecień

Szkolenie operatora pogłębiarek ssących śródlądowych obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.

Program teoretyczny trwa 52 godziny i skupia się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), użytkowaniem i obsługą maszyn roboczych, ogólną budową i obsługą pogłębiarek ssących śródlądowych oraz technologią robót realizowanych tymi maszynami.

Liczba zajęć praktycznych dla osób indywidualnych wynosi 14,5 godziny. Podczas tych zajęć uczestnicy szkolenia zdobywają praktyczne umiejętności, takie jak instruktaż wstępny, instruktaż stanowiskowy ogólny, wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia, przemieszczanie pogłębiarką ssącą śródlądową, przygotowanie stanowiska pracy dla pogłębiarki ssącej śródlądowej, praca pogłębiarką ssącą śródlądową, wykonywanie obsługi technicznej, regulacji i usuwania drobnych usterek, oraz sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej.

Organizacja kursu jest dostosowana do potrzeb uczestników i może odbywać się w trybie porannym, popołudniowym lub weekendowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskim Instytutem Technologicznym. Po zdaniu egzaminu i uzyskaniu pozytywnego wyniku, kursanci otrzymują świadectwo oraz wpis w książce operatora maszyn roboczych, potwierdzający ich kwalifikacje.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu operatora pogłębiarek ssących śródlądowych. Szkolenie umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy z tymi maszynami, współpracy z zespołem ludzkim, organizacji pracy pogłębiarkami ssącymi śródlądowymi w różnych warunkach atmosferycznych oraz kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Aby przystąpić do szkolenia, wymagane jest ukończenie 18 lat.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz pozostałe kursy IMBIGS